Κλινική Νευροψυχολογία

Η Νευροψυχολογία ως επιστήμη αλληλοεπικαλύπτει τους  κλάδους της νευρολογίας και της ψυχολογίας. Ουσιαστικά η νευροψυχολογία μελετά την συμπεριφορά του ατόμου με την χρήση κατάλληλων εργαλείων και την εξηγεί βάση των εγκεφαλικών περιοχών. Η μελέτη της συμπεριφοράς του ατόμου γίνεται μέσω της λεγόμενης νευροψυχολογικής εκτίμησης ,διαφόρων δηλαδή δοκιμασιών που σκοπό έχουν να προσδιορίσουν τη φύση ή την έκταση μιας βλάβης, να συμβάλλουν στην διαφοροδιάγνωση ενώ ταυτόχρονα αποτελούν σημείο αναφοράς στην εξελιξη της πορείας του ασθενούς και όπου υπάρχει η δυνατοτητα της αποκατάστασης.

 

Fact # There is no Left Brain/Right Brain Divide.

It's a myth.

They work together.